PRIVACY POLICY

Saris Technisch Advies
Gevestigd aan de Johan Beenstraat 6, 6708 SM te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Functionaris gegevensbescherming
De heer J.G.M. (Hans) Saris is de Functionaris Gegevensbescherming van Saris Technisch Advies. Hans is te bereiken via info@sta-beveiliging.nl

  • Persoonsgegevens die wij verwerken Saris Technisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • ·        Voor- en achternaam
  • ·        Geslacht
  • ·        Adresgegevens
  • ·        Telefoonnummer
  • ·        E-mailadres
  • ·        IP-adres
  • ·        Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • ·        Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Saris Technisch Advies verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Saris Technisch Advies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat 
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sta-beveiliging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Saris Technisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
·        U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
·        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
·        Om goederen af te leveren.
·        Om te factureren.
·        Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Saris Technisch Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Saris Technisch Advies) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Saris Technisch Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk anders verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de financiële administratie:
·        NAW-gegevens, voor de uitvoer van de opdracht, zolang de opdracht loopt.
·        IP-adressen, zolang de opdracht loopt.
·        Rekeningnummers, voor facturatie van de opdracht. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Saris Technisch Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Saris Technisch Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Saris Technisch Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saris Technisch Advies. 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sta-beveiliging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

Saris Technisch Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Saris Technisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sta-beveiliging.nl. 

Saris Technisch Advies heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
·       Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall. 
·       Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit ziet u in de adresbalk aan  ‘https’ en aan het hangslotje. 

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022